Wdrożenie systemu ERP

Wdrożenie systemów Comarch ERP opieramy na sprawdzonej od lat metodologii, która ewaluowała wraz ze zmieniającymi się standardami oprogramowania
i zdobytym przez nas doświadczeniem.

Nasza metodologia jest podstawą do zarządzania projektem wdrożeniowym, jednak najważniejszym czynnikiem jest zespół realizujący projekty.

Nasi konsultanci, to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy przez ścisłą współpracę z Twoimi ludźmi zapewnią sukces realizacji projektu.

POROZMAWIAJMY

Podstawą do skutecznego wdrożenia systemów Comarch ERP jest poznanie Twoich potrzeb i oczekiwań biznesowych. Dlatego analiza przed wdrożeniowa zostanie przez nas przeprowadzona jeszcze przed podjęciem decyzji, na wstępnym etapie rozmów.

W trakcie analizy biznesowej poznajemy cele, procesy zachodzące w Firmie oraz omawiamy potrzeby związane z wdrożeniem systemu.

Informacje zdobyte w trakcie analizy są podstawą do rozpoczęcia wdrożenia i skompletowania naszego zespołu wdrożeniowego.

Podczas tego etapu powstaje również szczegółowy harmonogram realizacji projektu.

Analiza jest czasochłonnym etapem, który intensywnie angażuje obie strony projektu.

JAK WDRAŻAMY COMARCH ERP?

Nasza metodologia wdrożeniowa składa się z następujących etapów:

 Inicjacja. Spotkanie inicjujące projekt wdrożeniowy, na którym ustalane są szczegóły realizacji projektu i ramowy harmonogram. W spotkaniu udział biorą nasi i Twoi przedstawiciele.
Analiza. W trakcie analizy opracowujemy wspólnie dokumentację opisującą procesy zachodzące w Twoim przedsiębiorstwie wraz ze sposobem ich realizacji w systemie Comarch ERP.
 – Projekt. Dokument, w którym znajduje się szczegółowy schemat i opis rozwiązania, które zostanie u Ciebie zrealizowane.
Instalacja. Faktyczna instalacja oprogramowania i bazy danych na serwerze i komputerach w Twojej firmie.
Konfiguracja. Przygotowanie odpowiedniej konfiguracji systemu Comarch, zgodnie z analizą i projektem.
Migracja. Przeniesienie z Twojego poprzedniego systemu informatycznego, danych związanych z prowadzoną działalnością.
Testy. Przeprowadzone przez naszych konsultantów i wybrane przez Ciebie osoby testy funkcjonalne;
Szkolenie. Seria szkoleń poszczególnych grup użytkowników na gotowym w pełni systemie, w celu nabycia umiejętności samodzielnej pracy na systemie, zgodnie z założeniami analizy i projektu.
– Uruchomienie systemu – proces uruchomienie systemu i rozpoczęcia pracy na systemie przez użytkowników.
– Asysta personalna – w czasie pierwszych dni po uruchomieniu systemu nasi ludzie zapewniają wsparcie użytkownikom w pracy na systemie.

Przeprowadzenie wdrożenia zgodnie z metodologią pozwala nam na pełną kontrolę procesu wdrożenia i jego realizacji zgodnie z harmonogramem.

Wdrożenie systemu ERP wymaga uporządkowanego sposobu działania. Należy określić cele i mierniki ich realizacji, zaplanować harmonogram prac i wyznaczyć osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania.

Właściwa metodyka

Wdrożenie systemu informatycznego to złożone przedsięwzięcie, a jego efekty mają wpływ na kondycję operacyjną i finansową przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważna jest sprawdzona metodyka działania. Rozwiązanie , oferowane przez Eddie Eger Artur, gwarantuje sprawdzoną metodykę wdrożeniową – bezpieczeństwo powodzenia projektu i maksymalizację korzyści z wdrażanego systemu. W ramach Projektu Eddie Eger Artur określa także zasady monitorowania statusu realizowanych prac oraz ingerowania w ich przebieg w przypadku odchyleń od zakładanych wartości.

Na metodykę Eddie Eger Artur składają się:

harmonogram projektu, czyli szczegółowy plan działań wyodrębnionych w pięciu fazach
regulaminy i procedury, czyli określenie sposobu realizacji działań w poszczególnych fazach
struktura organizacyjna projektu, mówiąca kto będzie realizował poszczególne zadania wraz z określeniem koniecznych zasobów i narzędzi

Faza I – przygotowanie projektu

W I fazie wybierani są Kierownicy Projektu i powoływane są Zespoły Robocze, przewidziane do realizacji wdrożenia po stronie Klienta i firmy Eddie Eger Artur. Zarządzanie projektem przejmuje Komitet Sterujący. Ponadto określa się i zabezpiecza zasoby do prowadzenia projektu, takie jak stanowiska robocze, sale, rzutniki etc. Przygotowywane są dokumenty: Karta Projektu, zawierająca definicję i cele projektu wdrożeniowego oraz Regulamin Projektu, opisujący zasady pracy i wymiany informacji podczas trwania projektu. Koniec fazy I stanowi zatwierdzenie Karty i Regulaminu Projektu przez Komitet Sterujący.

Faza II – weryfikacja koncepcji

W II fazie opracowywany jest dokument zwany Koncepcją Wdrożenia, który stanowić będzie podstawę prowadzonych prac wdrożeniowych.

Koncepcja powstaje we współpracy konsultantów wdrożeniowych Eddie Eger Artur z Klientem. W trakcie prac weryfikowane są gotowe rozwiązania biznesowe pod kątem ich użyteczności do potrzeb Klienta. Do propozycji przebiegu procesów wprowadzane są zmiany i rozszerzenia uwzględniające specyfikę danego przedsiębiorstwa. W ramach działań fazy II przygotowywane jest także środowisko testowo-rozwojowe. Polega to na zainstalowaniu i konfiguracji serwera testowo-rozwojowego, na którym instalowany jest wzorcowy, gotowy do użytku system ERP. Po zatwierdzeniu Koncepcji Wdrożenia przez Komitet Sterujący następuje przejście do kolejnego etapu projektu.

Faza III – weryfikacja prototypu i testy

Faza III dotyczy implementacji zmian i rozszerzeń w procesach zaproponowanych w Koncepcji. Zmiany są wprowadzane przez konsultantów Eddie Eger Artur na zainstalowany w fazie II system, a zaangażowanie ze strony pracowników Klienta jest sprowadzone do minimum. Po wprowadzeniu zmian konfiguracyjnych następuje etap testów funkcjonalnych. Testy prowadzone są na gotowym prototypie systemu Klienta na podstawie wcześniej przygotowanych planów testów.

Faza III kończy się zatwierdzeniem przez Komitet Sterujący wyników przeprowadzonych testów.

Faza IV – przygotowanie do startu produktywnego

W tej fazie projektu podejmowane są następujące działania:

instalacja i konfiguracja serwera produktywnego oraz przeniesienie prototypu systemu
przygotowanie i prowadzenie migracji danych z wykorzystaniem narzędzi
uzupełnienie instrukcji użytkownika o funkcje specyficzne dla Klienta
szkolenia użytkowników końcowych
przygotowanie do wprowadzenia bilansów otwarcia

Końcem fazy IV jest osiągnięcie i zatwierdzenie przez Komitet Sterujący gotowości do startu produktywnego systemu.

Faza V – start i wsparcie

Faza V oznacza start produktywny wykorzystania systemu. Użytkownicy zaczynają wprowadzać dokumenty, dokonywać rozliczeń oraz wykonywać raporty.

Konsultanci Eddie Eger Artur pomagają pracownikom Klienta w rozwiązywaniu bieżących problemów i dochodzeniu do sprawności w użytkowaniu systemu. 

Eddie Eger Artur oferuje 4 tygodni bezpłatnego wsparcia po wdrożeniowego i wspólne zamknięcie dwóch pierwszych okresów obrachunkowych w systemie.

Faza V kończy się zwykle po zamknięciu drugiego okresu obrachunkowego w systemie.